...
...

Aandachtspunten

1. De poorten

Het dorp identificeert zich met zijn “voordeur”. Nijnsel heeft vier naderingsroutes. Elke route (poort) heeft zijn eigen uitstraling. Door de identiteit van de poorten te benadrukken wordt de kwaliteit versterkt en wint het dorp aan herkenbaarheid.

2. De natuur
Op slechts enkele minuten gaans van het centrum van de kern kan de enthousiaste wandelaar midden in de natuur staan. Wandelroutes, de aanwezige landschapscamping en nieuwe verblijfsmogelijkheden in combinatie met een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor (zij het kleinschalige) horeca betekenen evenzovele impulsen voor de versterking van het dorpse leven.

3. Het verkeer
De verkeerssituatie vraagt om een ingreep waarbij de kern wordt ontzien. Het doorgaande verkeer mag hier niet doorheen worden geleid. Een meer luw karakter zal de kansen van de kern en de verblijfskwaliteit vergroten.

4. De woningbouw
De overgang van het dorp naar de periferie mag hard zijn, waardoor de herkenbaarheid wordt vergroot. Mede doordat aan de oost- en zuidzijde het dorp grenst aan het Dommeldal ligt hier een uitgelezen kans om de dorpsrand “in” de natuur in te bedden middels een schil van woningbouw, georiënteerd op die natuur. Dit biedt unieke woonkwaliteiten waarmee Nijnsel zich kan onderscheiden. Door verplaatsing van het sportpark nemen de kansen in dit verband nog aanzienlijk toe.

5. Het sportpark
De sportvelden zijn gelegen tussen het bedrijventerrein in het noorden en de oostelijke kernrand. Ingeklemd door deze functies is er geen enkele groeimogelijkheid meer voor deze terreinen. Door hun ligging zijn de sportvelden echter bij uitstek geschikt voor woningbouw, voor een belangrijk gedeelte georiënteerd op de natuur die zich hier zo rijk en nadrukkelijk manifesteert aan de rand van het dorp.
Verplaatsing van de sportvelden biedt zowel kansen voor de woningbouw als voor de sportvelden. Aan de zuidzijde van Nijnsel zou in een aanzienlijk ruimer opgezette setting plaats zijn voor de inrichting van een sportpark. Daarnaast heeft verplaatsing op de sportvoorzieningen het effect dat het verzorgingsgebied kan worden vergroot met een (niet onaanzienlijk) deel van de Sonse nieuwbouwwijk Sonniusdriehoek. In deze wijk, gelegen op nauwelijks 2 kilometer van Nijnsel en daarmee beduidend dichter bij Nijnsel dan bij de voorzieningen in Son, worden zo’n 600 woningen gerealiseerd, waarmee deze wijk groter wordt dan de kern van Nijnsel. Het toekomstige sportpark zal hierbij floreren. Instandhouding en groei van de verenigingen krijgen hierdoor een extra waarborg.

6. De bedrijvenzône
Zoals de oostelijke en zuidelijke rand van Nijnsel middels woningen worden ingebed in de natuur, zo vormen de noordelijke en westelijke rand de overgang naar meer intensief verkeer en de agrarische periferie. Westelijk van de A50 en aan weerszijden van de Nijnselseweg richting de hoofdkern van Sint-Oedenrode worden de reeds aanwezige bedrijven in hun context versterkt door hier in een relatief open setting vestiging van bedrijven mogelijk te maken. Ook hier geldt dat met name de stroken direct grenzend aan de A50 aantrekkelijke vestigingsmogelijkheden bieden.

7. De Boulevard
De strook tussen de A50 en de bebouwing van de kern biedt een uitgelezen kans voor vestiging van hoogwaardige, kleinschalige bedrijven. Zichtbaar vanaf de A50, een directe afrit en gemakkelijk te bereiken, terwijl de verkeersintensiteit niet behoeft toe te nemen omdat deze ontsluiting aan de rand is gesitueerd. Door het vestigen van bedrijven wordt er werkgelegenheid gecreëerd, er ontstaat activiteit en het bindt jonge mensen aan het dorp. De leefbaarheid wordt bevorderd, de aantrekkelijkheid vergroot en commercieel ligt hier een interessante potentie.

8. Het plein
Het nieuwe dorpsplein biedt plaats aan ruimte voor evenementen (kermis, bourgondische markt, landbouwwerktuigenevents, oogstdagen, brabantse koffietafel, etc.).
De gebouwen aan het plein moeten dienstbaar zijn aan het dorpsleven. Bijvoorbeeld; de school, voorzieningen voor ouderen, een multifunctioneel gebouw, de bibliotheek, welzijn en zorg, startpunt voor wandel- en fietsroutes, horeca en detailhandel.
Uitlichten van de kerk en onderzoeken van de mogelijkheid tot betrekken van het processiepark bij het nieuwe dorpsplein.
...
Dorpsontwikkelingsplan Nijnsel

De bijeenkomsten onder begeleiding van Willem van der Pasch, met vertegenwoordigers uit alle geledingen van de Nijnselse samenleving en opbouwende participatie van aktieve en betrokken bewoners in de verschillende werkgroepen heeft geresulteerd in de hierna volgende aandachtspunten. De nadere uitwerking van deze aandachtspunten presenteert zich in de vorm van een programma van eisen.
Dit programma van eisen vormt de basis, het uitgangspunt en toetsingskader, van de opdracht voor de ontwikkeling van een IDOP.

Aandachtspunten

  1. de vier poorten, identificatie vanuit de benadering
  2. benutting van de mogelijkheden die de nabijheid van de natuur biedt
  3. de verkeersafwikkeling en het luw maken van de kern
  4. uitbreiding en diversificatie van het woningcontingent
  5. verplaatsing en verruiming van het sportpark
  6. ruimte voor bedrijfsgebouwen (in een ruime setting) aan de westzijde van de A50
  7. de boulevard met de zakelijke/commerciële bebouwing
  8. het plein en het centrale gebouw met de voorzieningen


Conclusie

Alle aandachtspunten, zoals vastgelegd in het programma van eisen hebben een sterke economische component.
Uitgangspunt bij het opstellen van de kaders voor het op te stellen Integrale Dorps Ontwikkelings Plan was een op zijn minst zelfvervullend proces. Het gaat niet aan om geldverslindende ambitieuze en onrealistische projecten te introduceren. Deze zijn in hun ontwikkeling tijdrovend, vergen vaak enorme overredingskracht en blijken in de praktijk dermate vervreemdend te werken dat het dorp zichzelf niet meer terug herkent. Daarnaast is de kans van mislukking en frustratie dermate groot dat een Dorps Ontwikkelings Plan, gestoeld op dergelijke ambities tot mislukken is gedoemd.
In de context van onze aanpak was het enige wat Nijnsel nodig had een aanjager, een katalysator. Deze is gevonden in de A50. De aanleg van deze weg, die ogenschijnlijk slechts bedreigingen opleverde kan, mits zorgvuldig ontwikkeld en begeleid, zich presenteren als een zegen voor de kleine woongemeenschap van Nijnsel.
Het ontwikkelen en uitgeven van gronden, direct grenzend aan de A50 biedt economisch interessante perspectieven. De vestiging van de genoemde functies aan de boulevard betekent een impuls voor de werkgelegenheid en de aantrekkelijkheid van het dorp en genereert voor alle betrokkenen inkomsten.
De woningbouw in combinatie met de verplaatsing van de sportvelden is vanuit vele, niet op de laatste plaats de financiële, perspectieven een aantrekkelijke optie.
De natuurcomponent van de aandachtspunten biedt aantrekkelijke kansen voor kleinschalig particulier initiatief, terwijl de centrumcomponent, het plein met het centrale gebouw juist de maatschappelijke organisatie (zorgconcept, corporatie, onderwijs, culturele voorziening) uitdaagt.
Een laatste punt van aandacht, of zo u wilt zorg, betreft de regisseur.
Het onder invloed van dit Dorps Ontwikkelings Plan op gang gebrachte proces vraagt een zorgvuldige en krachtige regie met visie en daadkracht. Dit stelt eisen aan de overheid, de maatschappelijke organisaties en de ondernemers. Het is aan te bevelen hierin een duidelijke verantwoordelijkheid en structuur aan te brengen. Voorwaar een uitdaging voor het College en de raad van Sint-Oedenrode dit qua bemensing in te vullen.projectgegevens
opdrachtgever dorpsraad Nijnsel
locatie Nijnsel
projectarchitect Willem van der Pasch
betrokken partijen inwoners Nijnsel